SoLA - School of Liberal Arts - บรรยายพิเศษเรื่อง “Globalization in Higher Education”
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow Newsflash arrow บรรยายพิเศษเรื่อง “Globalization in Higher Education”

บรรยายพิเศษเรื่อง “Globalization in Higher Education” PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 คณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Professor Emeritus, Deane Neubauer จาก University of Hawaii มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “Globalization in Higher Education” ณ ห้องประชุม LNG 306 คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์

ซึ่งเป็นยุคที่สังคมโลกมีการติดต่อเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้น โดยส่งผลให้การศึกษาในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้าน เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระบบการศึกษาแบบทางไกล การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารภายในองค์กรของรัฐไปสู่การดำเนินงานคล้ายเอกชน การแข่งขันของสถาบันการศึกษาในรูปแบบการจัดลำดับสถาบันการศึกษาทั่วโลก การเพิ่มขึ้นของการจัดระบบการศึกษาแบบนานาชาติ การเชื่อมโยงของระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน การเพิ่มความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรในแต่ละช่วงอายุ

 

วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ จากการสังเคราะห์และวิเคราะห์จากมุมมองของวิทยากรให้ผู้ฟังการบรรยายเห็นถึงข้อเด่นและข้อด้อยของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถนำความรู้และข้อเสนอแนะจากการฟังบรรยายดังกล่าวนั้นมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนระบบการเรียนการสอนต่อไป

 

 
< Prev   Next >

Date

Tuesday, 03 August 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA