SoLA - School of Liberal Arts - โครงการ Eco and Culture Trip
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow Newsflash arrow โครงการ Eco and Culture Trip

โครงการ Eco and Culture Trip PDF Print E-mail

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Eco and Culture Trip เพื่อจัดทัศนศึกษาด้านแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยแแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ อีกทั้งเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ

คณะเดินทางได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของตัวจังหวัด ทั้งทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและด้านประวัติศาสตร์ เช่น วัดภุมรินทร์กุฏีทอง เยี่ยมชมการสาธิตการทำขนมไทยของชาวบ้านในท้องถิ่น บ้านดนตรีไทย และล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำแม่กลอง

ในการนี้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและมุมมองต่างๆ ทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดบรรยากาศความเป็นนานาชาติขึ้นในหมู่นักศึกษา มจธ. ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 34 คน เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ 18 คนและนักศึกษาชาวไทย 16 คน

 

 

 

 
< Prev   Next >

Date

Tuesday, 03 August 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA