SoLA - School of Liberal Arts - แข่งขันในโครงการ English Talent
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow Newsflash arrow แข่งขันในโครงการ English Talent

แข่งขันในโครงการ English Talent PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ English Talent ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นการทดสอบเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ การเขียนและการอ่าน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามด้านการเมือง สังคม และการศึกษา โดยมีนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกมีทั้งหมด 5 คน คือ

1.นายกวิน วรรธนัจฉริยา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.นางสาวสัญญ์สิริ ธารประดับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.นายสุริโย มาตย์แสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4.นางสาวจิรฐา ถิรดานน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิศวกรรมไฟฟ้า

5.นางสาวน้ำภูฟ้า เพชรแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิศวกรรมเครื่องกล

ทั้งนี้ นางสาวสัญญ์สิริ ธารประดับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท และคณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความชื่มชมและยินดีกับนักศึกษาดังกล่าวที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจากแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

 
< Prev   Next >

Date

Tuesday, 03 August 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA