จัดบรรยายธรรมในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดบรรยายธรรมในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” โดยเชิญคุณศรันย์ ไมตรีเวช เจ้าของนามปากกา “ดังตฤณ” ผู้เขียนหนังสือเรื่อง เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว กรรมพยากรณ์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สอบถามหรือข้อสงสัยในการฟังบรรยายดังกล่าวด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 150 คน