โครงการ “การใช้โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ”

ผศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณย์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “การใช้โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง LNG 404-407 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมโปรแกรม ATLAS.ti ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในโอกาสนี้ ได้เชิญ ดร.สธญ ภู่คง จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้เข้าร่วมการอบรม