การบรรยายหัวข้อเรื่อง "Knowledge Management"

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 อาจารย์อำนาจ ศรีพูนสุข และอาจารย์ก้องกาญจน์ วชิรพนัง สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้บรรยายเรื่อง "Knowledge Management" ในงานฟอรั่มวิชาการครั้งที่ 1 ของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป ณ ห้อง LNG 504 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่านสามารถรับฟังเสียง และข้อมูลการบรรยายเพิ่มเติมที่ http://arts.kmutt.ac.th/ltunit/mp3.htm