สายวิชาภาษานำนักศึกษาไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โครงการวิถีชีวิตไทย จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี

เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2552 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโครงการวิถีชีวิตไทย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาวิถีชีวิตไทยแบบเรียบง่ายด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังได้เรียนรู้การสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

รวมถึงสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนด้วย โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 40 คน