SoLA Funded Projects

2021

Staff Projects

2564201 พฤติกรรมการออกกำลังกายและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับสมรรถนะการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผศ. ดร.อังคนา บุญเสม
2564202 Use of monolingual mobile dictionaries for improving EFL reading comprehension and vocabulary learning
 • รศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
 • อ.อนุพงศ์ ทวยนาค

Student Projects

PS-2564101 Privilege and Marginalization: The Working Contexts, Social Perceptions, and Self-Image of Extralocal English Teachers in Thailand
 • Mr. David Dwayne Perrodin

2020

Staff Projects

2563201 ปฏิกิริยาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและระดับสากล และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
 • ผศ. ดร.สุรพงษ์ ชูเดช
2563202 Lexical competence: Evidence from students' writing production
 • ดร.ปุณยภา แสงศรี
 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
2563203 Steering towards the Savvy: Students’ Perceptions of Intercultural Competence and their EFL Classroom Instruction of intercultural Learning
 • อ.รณกฤต รังสฤษติกุล
2563204 การศึกษาเรื่อง อุปสรรคและปัญหาของการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และมาตรการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของผู้เรียน
 • ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
 • อ.ศิริพันธ์ นันสุนานนท์
 • รศ. ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
2563205 กลไกทางสังคมและจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
 • รศ. ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
 • ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

Student Projects

PS-2563101 การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิส เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
 • นายเอกพงษ์ โสมา
PS-2563102 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 • น.ส. นริศรา นพคุณ

2019

Staff Projects

2562101 Investigation of multilingual public signage in Nong Khai: Linguistic identities at a crossroads
 • ดร.รัชนี เดอร์ซิงห์
 • ผศ. ธนิศร์ บุญสม
 • อ.พฤต ธนรัช
2562102 An LMDI Decomposition Analysis of Carbon Emissions in the Thai Manufacturing Sector
 • รศ. ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
 • ศ. ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
 • นายอธิณัฐ พุทธิวนิช
2562103 Relationship between Energy Consumption, CO2 Emission and Economic Growth in ASEAN: Cointegration and Causality Model
 • รศ. ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
2562104 การสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ดร.อังคนา บุญเสม
2562105 Secondary education teachers’ use of digital game-based learning tools and their perceptions of the value of digital game-based learning tools, and analysis of the content
 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
 • นายสดใส กาพย์กลอน
 • อ.ทิฐิรัฐ รุ้งแก้ว
 • Mr. Le Thrung Hieu
2562201 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561
 • ดร.อังคนา บุญเสม
2562202 Intercultural Sensitivity in Thai Classrooms: Foreign Students’ Voices toward their Thai Teachers’ Level of Being Interculturally Sensitive
 • อ.รณกฤต รังสฤษติกุล
2562203 Comparative Evaluations of an EFL Textbook
 • ผศ. ดร.ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์
2562204 Raising Awareness of Global English Language Teaching (GELT)
 • Dr. Jeffrey Dawala Wilang
 • Assoc. Prof. Dr. Heath Rose
2562205 Student’s Perception on the Use of Web-Based Learning Materials in Fundamental English Course
 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
2562206 Teachers’ use of digital game-based learning applications to facilitate learning in a Thai EFL context
 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
 • อ.กิติยา ขำเปรม

Student Projects

PS-2562101 Fostering EFL learners’ emotion regulation through affective strategy instruction
 • Ms. Sachiko Nakamura
PS-2562102 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะ: กรณีศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • พระเทพสุรีย์ จันขาว

2018

Staff Projects

2561101 การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับปัญหามลพิษข้ามพรมแดน
 • ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์
 • ดร.อังคนา บุญเสม
 • ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง
 • ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
2561201 การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาตามทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • ดร.อังคนา บุญเสม
2561202 Needs of Primary School English Teachers: Implications for Teacher Training in Thailand
 • รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
 • ผศ. ดร.วรีสิริ สิงหศิริ
2561203 อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบรับผิดชอบต่อสังคม และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมและองค์กรของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่อความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
 • ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
 • อ.สมรรถพล ขจรมณี
2561204 Using scaffolded instructions to improve students’ speaking abilities
 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
2561205 Dictionary look up behavior of engineering students
 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ

Student Projects

PS-2561101 Peer Tutoring in Performing a Speaking Test of Thai Undergraduate Students
 • นายยศภัทร จันทรภัทร
 • ผศ. ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล

2017

Staff Projects

2560101 Benchmarking TETET against TOEIC
 • ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล
2560102 The relationship between Learner Autonomy and Language Acquisition: A Longitudinal Study: Phase III
 • รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
 • ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ
 • Dr. Hayo Reinders
2560103 A survey of English used by Thai people in the main business districts and tourist attractions in Bangkok
 • ผศ.ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข
2560201 Attitudes towards native and non-native speaker teachers: A replication of Watson Todd and Pojanapunya (2009)
 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
 • นางสาวปัญจพร พจนปัญญา
2560202 การศึกษาทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม จิตสาธารณะ ความฉลาดทางจริยธรรม ความเป็นพลเมืองโลก และพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

Student Projects

PS-2560101 Contrastive rhetoric in English, Chinese and Thai news discourse
 • นางวัชรี วงศ์ทะเนตร

2016

Staff Projects

2559101 Internationally Intelligible Thai English Accent
 • ผศ.ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข
 • Dr. Barbara Seidlhofer
2559102 The linkage between environmental degradation, energy
 • ผศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
2559103 MinEdGame
 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
2559201 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
2559202 อัตราการผลิตและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา กับ พฤติกรรมการบริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมของบุคคล: แนวทางการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

2015

Staff Projects

2558101 การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อชุมชน กรณี บ่อขยะแพรกษา
 • ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์
 • ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช
 • ผศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
 • ผศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล
 • ผศ.วิภาวี เอี่ยมวรเมธ
 • อ.สมพร เพ็งค่ำ
2558102 The Relationship between Learner Autonomy and Language Acquisition: A Longitudinal Study: Phase II
 • Assoc. Prof. Dr. Pornapit Darasawang
 • Asst. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri
 • Dr. Hayo Reinders
2558103 A Conversation Analysis of Language Teacher Talk in Lesson Opening: Topic Shift and Negotiation
 • Dr. Phalangchok Wanphet
2558104 ภัยเงียบจาก Cumulative Effects of Pollution
 • อาจารย์อังคนา บุญเสม
2558105 The Use of Voice Thread for Speaking Tasks
 • Dr. Phanitphim Sojisirikul
 • Dr. Ananya Suwanganit
2558106 Sources of the Change of CO2 Emissions of Manufacturing Industries in Thailand
 • Asst. Prof. Dr. Jaruwan Chontanawat
 • Prof. Dr. Paitoon Wiboonchutikula
 • Mr. Atinat Buddhivanich
2558201 A Survey of Employers’ Satisfaction towards English Proficiency of KMUTT Engineering Graduates: Phase 2
 • Asst. Prof. Dr. Natjiree Jaturapitakkul

2014

Staff Projects

2557101 สุขภาวะทางกาย จิตใจ และสังคมของคนในชุมชนเขตทุ่งครุ
 • ผศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล
2557102 แผนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • อ.ศิริพันธ์ นันสุนานนท์
2557103 Operational Face Maintenance Caught on Tape: Online Chatters’ Initial Intention, Text Production Process, and Publicly Displayed Messages
 • Dr. Phalangchok Wanphet
2557104 Material Design for TBLT in Thailand: Balancing Process and Content
 • Assoc. Prof. Dr. Pornapit Darasawang
2557105 Tiger Mother, Disappointing Son and Low-class Entertainer: Investigating A Power Play in Refin’s Only God Forgives through Systemic Functional Linguistics (SFL) Perspectives
 • Mr. Thanis Bunsom
2557106 Meeting the Challenge: the Development of Test of English for Thai Engineers and Technologists
 • Dr. Natjiree Jaturapitakkul
2557107 Developing Critical Thinking through Sociocultural Matters
 • Asst. Prof. Dr. Pattamawan Jimarkon Zilli
2557108 Decomposition Analysis of the change of energy Intensity of manufacturing Industries in Thailand
 • ผศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
 • ผศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
 • นายอธิณัฐ พุทธิวนิช
2557201 An Analysis of EFL Students’ Self-Assessment: Exploring Student Awareness, Cognitive Bias, and Honest Intent
 • Mr. Philip Brannan

2013

Staff Projects

2556101 A Sociolinguistic Study of Class Identification of Thai Middle Class
 • Asst. Prof. Dr. Pattamawan Jimarkon
2556102 A Survey of Students’ Preferences and Problems in Traditional Language Testing in Thailand: Phase 2
 • Dr. Natjiree Jaturapitakkul
2556103 Risk and Human Insecurity of Migrant Workers in Globalizing World: A Case Study of Samutsakorn Province, Thailand
 • Dr. Passanan Assavarak
2556104 สุขภาวะทางกายของแรงงานข้ามชาติ กรณีศึกษา แรงงานข้ามชาติ
 • อ.อังคณา บุญเสม
2556105 Lost in Transition: an Analysis of Post-colonial Dilemma and National Identity in Three Contemporary Novels from East and Southeast Asia
 • Mr. Thanis Bunsom
2556106 Decomposition Analysis of Energy Intensity of Thai Industries
 • Asst. Prof. Dr. Jaruwan Chontanawat
2556107 Thai Learner English
 • Dr. Wannapa Trakulkasemsuk
 • Mr. Dougal Graham
2556108 The relationship between Learner Autonomy and Language Acquisition: A Longitudinal Study: Phase 1
 • Assoc. Prof. Dr. Pornapit Darasawang
 • Asst. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri
 • Dr. Hayo Reinders
2556109 A Survey of Employers’ Satisfaction towards English Proficiency of KMUTT Engineering Graduates: Phase 1
 • Dr. Natjiree Jaturapitakkul
2556110 ศึกษาความคิดเห็นต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของประชาชนเขตทุ่งครุ กทม.
 • ผศ.วิภาวี เอี่ยมวรเมธ
2556201 Engineering Language Formulas
 • Mr. Dougal Graham
2556202 การเรียนรู้คุณธรรมผู้นำสิบประการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผ่านการรับฟังการบรรยายพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • รศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ

Student Projects

PS-2556101 Epistemological beliefs among Thai social science teachers
 • Miss Kunthida Rungruengkiat
PS-2556102 Native and non-native English speaking teachers’ beliefs about writing assessment
 • Miss Parinda Jantori

2012

Staff Projects

2555101 Development and implementation Academic Social Media strategies for Testing Project
 • Asst. Prof. Dr. Pattamawan Jimarkon
2555102 A survey of students' preferences and problems in traditional language testing in Thailand
 • Dr. Natjiree Jaturapitakkul
2555103 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการแสดงออกของชุมชนเพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมทางสังคม กรณีศึกษาหมู่บ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
 • อ.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์

Student Projects

PS-2555101 Categories of Spelling Errors for Thai Spellers of English
 • Mr. Thomas Hamilton
PS-2555102 Exploring the effects of a constructionist classroom learning environment on EFL learning of young learners in Thailand
 • Ms. Archana Joshi

2011

Staff Projects

2554101 หนังใหญ่วัดขนอน: การอนุรักษ์ระดับสากลในบริบทของชุมชน
 • น.ส. อมต จันทรังษี
 • ดร.ชเนนทร์ มั่นคง
2554102 ความเป็นส่วนตัว: แนวคิดเรื่องการอยู่อาศัยในห้องชุดของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
 • น.ส. อมต จันทรังษี และคณะ
2554103 How to say “Good-bye” in Second Life?
 • Miss Punjaporn Pojanapunya
 • Dr. Kandaporn Jaroenkitboworn
2554104 การประเมินผลหลักสูตรรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Preparation Course) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผศ.ดร.ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์
 • อ.สุพรรษา ประสงค์สุข
2554105 (Developing bilingual multimedia reading materials with Thai contexts written by Thai students for developing English reading skills of early secondary school students
 • Asst. Prof. Dr. Saowaluck Tepsuriwong
 • Others
2554201 Using blogs to motivate students to write
 • Dr. Atipat Boonmoh
2554202 มุมมองเรื่องปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา มจธ.
 • ดร.กิจจา เทพศิริ และคณะ
2554203 Teachers’ and Students’ knowledge and use of electronic dictionaries
 • Dr. Atipat Boonmoh
2554204 การเสริมพลังอำนาจในตนเอง โดยการเรียนรู้ด้วยการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มของนักศึกษา มจธ.
 • ผศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ
2554205 FACEBOOK: what students did and what they would like to do
 • Dr. Atipat Boonmoh
2554206 Attitudes, intelligibility, and their inter-relationship in Thais’ reaction to English varieties
 • Dr. Wannapa Trakulkasemsuk

Student Projects

PS-2554201 Evaluating the Methods of Needs Analysis in ESP
 • Ms. Angvarrah Lieungnapar
PS-2554202 Using Zotero for Writing Research Paper
 • Ms. Montarat Rungruangthum

2010

Staff Projects

2553101 Using Corpora to Inform Language Teaching Materials Design
 • Dr. Natjiree Jaturapitakkul
 • Others
2553102 Computer-identified text characteristics for distinguishing genres (DNA –based corpus analysis)
 • Ms. Punjaporn Pojanapunya
 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
2553202 The Power of Humour in Redressing Social Imbalances : The Case of an I-san Comedy Film
 • Ms. Amata Jantarangsee
2553203 A study of electronic dictionary use by Thai learners
 • Dr. Atipat Boonmoh
2553204 ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2551
 • อ.สันติ พรายงาม
 • อ.อังคณา บุญเสม
2553205 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล
2553207 Sentence Structure Analysis through Translation
 • Dr. Phanitphim Sojisirikul
 • Ms. Shannoy Vasuvat

2009

Staff Projects

2552101 Interactive Vocabulary Quest
 • Dr. Wannapa Trakulkasemsuk
 • Dr. Ananya Taksinvarajarn
2552102 (Interest in self-studying with e-learning
 • Aj. Napaporn Ngamwilaipong
 • Others
2552103 The Anti-AIDS of Thai young generation in KMUTT
 • Dr. Jureeporn Kanjanakaroon
2552104 แนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนคลองบางมด
 • อ.ศิริพันธ์ นันสุนานนท์ และคณะ
2552105 Grapheme-phoneme correspondence frequencies in English
 • Ms. Punjaporn Pojanapunya
 • Others
2552201 Research Approach in classroom: Case study of KMUTT students
 • Aj. Wipawee Iemworamet
2552202 Analysing discourse topics and topic keywords
 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
2552203 Meta analysis of research on peer corrections
 • Asst. Prof. Dr. Pornapit Darasawang
 • Aj. Ratchanee Dersingh
2552204 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับความเหนื่อยหน่ายจากการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลในประเทศไทย
 • น.ส. เบญจมา ณ มหาไชย
 • ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช
2552205 ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อ.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ และคณะ
2552206 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ดร.จุรีพร กาญจนการุณ

2008

Staff Projects

Success and failure in English Language Learning from the Students’ Perspectives
 • Dr. Kitcha Thepsiri
 • Ms. Punjaporn Pojanapunya
Are anti-smoking parenting practices related to adolescent smoking cognitions and behavior
 • Asst. Prof. Dr. Surapong Chudech
Using a Community Development model to design relevant English teaching material
 • Asst. Prof. Wilaksana Srimavin
 • Others
An analysis of the role religions play in building inter-communal harmony and respect as regards social activities in Buddhism, Christianity, and Islam: case study of Samutsongkram’ s villages
 • Aj. Wipawee Iemworamet
 • Others
Morality, Ethics and moral reasoning of KMUTT’s students
 • Dr. Jureeporn Kanjanakaroon
Exploring the causal link between energy consumption and Economic activities
 • Dr. Jaruwan Chontanawat
Desirable characteristics of a CALL material
 • Assoc. Prof. Dr. Charatdao Intratat
Remedial Students’ Attitudes towards English Language Learning and their Casual Attributions for Success and Failure
 • Dr. Kitcha Thepsiri
 • Ms Punjaporn Pojanapunya
Teacher’s Personality Styles, Objectives and Material Design
 • Asst. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri
 • Asst. Prof. Chada Kongchan
Teacher’s Anxiety about Using L2 in EFL Classroom
 • Asst. Prof. Chada Kongchan
 • Asst. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri

2007

Staff Projects

Using a Community Development model to design relevant English teaching material
 • Asst. Prof. Wilaksana Srimavin
 • Ms. Ursula Wall
 • Dr. Jonathan C. Hull
Tips for Writing a Good Paragraph
 • Assoc. Prof. Dr. Charatdao Intratat
Psychosocial predictors of smoking among secondary school students
 • Asst. Prof. Dr. Surapong Chudech
Lifestyle of the Elderly Bangkok
 • Asst. Prof. Dr. Riruengrong Ratanavilaisakul
 • Dr. Wanpen Worawongpongsa
 • Aj. Panalert Sirivongse
A web-access database for managing and assessing foundation course student portfolios (E-Portfolio Project)
 • Dr. Ananya Tuksinvarajarn
 • Dr. Phanitphim Sojisirikul

2006

Staff Projects

A web-access database for managing and assessing foundation course student portfolios
 • Dr. Ananya Tuksinvarajarn
 • Mr. Richard Sproat
 • Aj. Phanitphim Sojisirikul
E-vocabulary notebook
 • Ms. Onanong Channarong
 • Others
Mobile phone mazes
 • Asst. Prof. Dr. Saowaluck Tepsuriwong
 • Others
Thai youth's attitude toward the affect of globalization on Thai society: a case study of KMUTT's students
 • Aj. Wipawee Iemworamet
 • Others
Conflict in violent families of female prisoners
 • Aj. Passanan Assavarak
Quality of Life of Working Thai People at Bangkok
 • Asst. Prof. Dr. Riruengrong Ratanavilaisakul
A Study of the personnel's Moral in the School of Liberal Arts, KMUTT
 • Assoc. Prof. Dr. Jureeporn Kanjanakaroon

Outside Funded Projects

2021

การพัฒนาและใช้ระบบข้อมูลเฝ้าระวังชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับปัญหามลพิษข้ามพรมแดน
 • ผศ. ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์
 • และคณะ
การศึกษาวิจัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในยุคปกติใหม่ กรณีศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสร้างทักษะชีวิตยุคหลังปกติใหม่ ในบริบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 • ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
 • และคณะ
การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนากำลังคนเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Factory ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์
 • ดร.อรกัญญา เยาหะรี
 • และคณะ

2020

ชีวิตครอบครัวผู้ย้ายถิ่นกับการสร้างชุมชนใหม่โดยรอบพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
 • ดร.อักษราภัค หลักทอง
ทักษะที่จำเป็นในการทำงานของบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในยุคอุตสาหกรรมก้าวหน้าของประเทศไทย
 • ดร.อักษราภัค หลักทอง

2019

Evaluation of Continuing Professional Development following the Regional English Training Centre Project
 • ผศ. ดร.ปัญจพร พจนปัญญา
 • และคณะ
วิถีชีวิต พฤติกรรม และความต้องการ การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ
 • ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
 • และคณะ
Investigations on Urban Nature Perceptions in Urban Green Spaces: Using Geospatial Visualization by Photographs
 • ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

2018

โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาการรับรู้ของนักเรียนและคุณครูที่มีต่อกลวิธีการสอนของคุณครูโรงเรียนสรรพาวุธบำรุง
 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
 • และคณะ
RETC End of Project Monitoring and Evaluation Research
 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
 • others
ระบบการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 • ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
 • และคณะ
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี ในช่วงครึ่งแผน (2558 - 2560)
 • ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
 • และคณะ
A survey of English language assessment practices at schools throughout Thailand focusing on practices with positive washback (การสำรวจแนวปฎิบัติด้านการวัดผลและประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงเรียนไทยในปัจจุบัน โดยเน้นแนวปฎิบัติที่ส่งผลกระทบเชิงบวก)
 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
 • others
สองทศวรรษแห่งการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย: การศึกษาเชิงวิพากษ์
 • รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
 • และคณะ
การสำรวจปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 29 ชุมชนในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 • ผศ. ดร.สุรพงษ์ ชูเดช

2017

วิถีชีวิต การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชุมชน พฤติกรรมและความต้องการการใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านชายทะเล ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 • ผศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล
 • และคณะ

2016

การพัฒนาสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชาวมลาบรี
 • ผศ.กษมาภรณ์ มณีขาว
 • และคณะ
Internationally Intelligible Thai English Accent
 • ผศ.ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข
 • Prof. Dr. Barbara Seidlhofer

2015

Relationships between energy consumption, economic growth and environmental pollution: Evidence from Southeast Asian Countries
 • Asst. Prof. Dr. Jaruwan Chontanawat

2012

Support Adaptive Testing
 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
 • others

2010

การวางแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสำหรับโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (A Value added and Value Creation Business Plan for the Grammarcheck Project)
 • Mr. Parnlert Siriwong
 • others
English Bilingual Education in Thailand
 • Assoc. Prof. Sonthida Keyuravong
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากกากมูลหมักบ่อก๊าซชีวภาพและวัสดุท้องถิ่นของชุมชน
 • ผศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ และคณะ
การพัฒนาการอ่านของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ

2009

การประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำแควน้อย (Economic Potential Assessment of Small Hydropower Project in the Kwai Noi River Basin)
 • ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติของความต้องการใช้พลังงาน (ในภาคขนส่งทางถนน) ของประเทศไทย (Modelling road transportation of energy demand for Thailand)
 • ผศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์

2008

Self-Access Materials Integrating Science and English (SAMISE)
 • Assoc. Prof. Sonthida Keyuravong
 • Others
Models of Graded Reader Use in Primary Schools
 • Asst. Prof. Dr. Saowaluck Tepsuriwong
 • Others
Web-Based Materials to Improve the English Reading Skills of Tertiary Students
 • Asst. Prof. Dr. Pornapit Darasawang
 • Others
Document Research into Gifted Education for vocational Students for ONEC
 • Asst. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri
 • Others
แนวทางและข้อเสนอแนะ การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมอาหาร (Guidelines and Approaches for Application of Nanotechnology to Food Industry)
 • ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
CLIL in Primary East Asia Context
 • Assoc. Prof. Sonthida Keyuravong
 • Others
การศึกษาการพัฒนาและแนวทางแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดงานที่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำได้
 • ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

2007

Gifted students in Vocational Education
 • Asst. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri
 • Others

2006

WELSIT : Web-Based English Language Support for the IT industry
 • Asst. Prof. Kasamaporn Maneekhao
Webread : Web-based Materials to Improve the English Reading Skills of Tertiary Students
 • Asst. Prof. Dr. Pornapit Darasawang
Grammarcheck : Designing a Grammarcheck for non-native speakers of English
 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
 • Asst. Prof. Nuantip Tantisawetrat
 • Dr. Nuttanart Muansuwan